Licencja zawodnika

, Andrzej Osiński

Wyciąg z:

REGULAMIN
przyznawania i pozbawiania licencji dla zawodników , sędziów, trenerów i instruktorów oraz klubów zrzeszonych w Polskim Związku Szachowym Poniższy regulamin został opracowany na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym
(Dz. U. 2005 nr 155 poz.1298; Dz. U 2006 nr 64 poz. 448)

ROZDZIAŁ I
Wstęp

1. Posiadanie licencji przez zawodnika jest warunkiem jego udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Szachowy lub upoważnione Wojewódzkie Związki Szachowe.
2. Posiadanie licencji przez klub jest warunkiem jego udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Szachowy lub upoważnione Wojewódzkie Związki Szachowe.
3. Posiadanie licencji przez sędziego jest jednym z warunków uprawniających do sędziowania zawodów organizowanych przez Polski Związek Szachowy, Wojewódzkie Związki Szachowe oraz wszystkich zawodów klasyfikowanych w rankingu.
4. Posiadanie licencji przez trenera / instruktora jest warunkiem podjęcia pracy szkoleniowej z zawodnikami oraz delegowania na imprezy organizowane przez Polski Związek Szachowy i Wojewódzkie Związki Szachowe.
5. Wszystkie decyzje o wydaniu licencji podejmuje Polski Związek Szachowy lub z jego upoważnienia Wojewódzkie Związki Szachowe.
6. Polski Związek Szachowy prowadzi centralną ewidencję wydanych licencji oraz decyzji o odmowie wydania i pozbawieniu licencji.

ROZDZIAŁ II
Zasady przyznawania i pozbawiania licencji

1. Zawodnicy

1. Licencje zawodnikowi wydaje się na jego wniosek na czas nieokreślony.
2. Wniosek o licencję zawodnik składa w Wojewódzkim Związku Szachowym, w którym jest zarejestrowany jego klub lub on bezpośrednio (dotyczy zawodników bez przynależności). Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania szachów, wydane przez lekarza medycyny sportowej,
- pisemną zgodę opiekuna w przypadku zawodnika niepełnoletniego,
- pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego Związku Szachowego, odpowiednich Wojewódzkich Związków Szachowych oraz międzynarodowych organizacji szachowych, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej,
- kserokopię wpłaty kosztów wydania licencji, w wysokości określonej w komunikacie organizacyjno-finansowym na dany rok, na konto właściwego Wojewódzkiego Związku Szachowego.
3. PZSzach może odmówić wydania licencji, jeżeli zawodnik: nie dołączy do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów, został ukarany przez organy dyscyplinarne PZSzach lub WZSzach karą dyskwalifikacji, na okres tej dyskwalifikacji.
4. PZSzach może pozbawić zawodnika licencji, jeżeli: rażąco naruszył statut lub regulaminy PZSzach lub WZSzach, rażąco narusza obowiązki zawodnika, przekroczył przepisy antydopingowe, został ukarany karą dyskwalifikacji.
5. Od decyzji Polskiego Związku Szachowego o odmowie wydania licencji przysługuje zawodnikowi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Do pobrania plik z wnioskiem o licencję zawodnika.