Przypominamy o Walnym Zebraniu członków klubu

Przypominamy o Walnym Zebraniu członków klubu

ZARZĄD KLUBU SZACHOWEGO „Piątka” Skierniewice

informuje, że w dniu 13 grudnia 2018 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Klubu odbędzie się

SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

i sympatyków skierniewickich szachów.

 

W przypadku braku kworum następny termin 30 minut później.

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Klubu Szachowego „Piątka” Skierniewice:

  1. Powitanie zebranych.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Powołanie wspólnej komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
  4. Sprawozdanie za lata 2016 – 17 z działalności klubu: zarządu, komisji rewizyjnej oraz księgowej 2016 – 18.
  5. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności klubu.
  6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium.
  7. Podjęcie uchwał i wniosków.
  8. Wybory władz Klubu.
  9. Sprawy różne.

 

Kroniki Klubowe